Tietosuojaseloste

Päivitetty 24.11.2022

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI

Toiminimi Johanna Lammin (markkinointinimi Interimia HR) asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Johanna Lammi, y-tunnus 3225166-4, jäljempänä markkinointinimi "Interimia HR"

Osoite: Johanna Lammi, Punavuorenkatu 23 F 135, 00150 Helsinki

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Johanna Lammi, johanna.lammi@interimiahr.fi, joka toimii myös tietosuojavastaavana.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Interimia HR:n palveluista kiinnostuneen henkilön tai asiakkaan (jäljempänä "Käyttäjä") suostumuksella tapahtuva Interimia HR:n palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Interimia HR:n palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käyttää myös Interimia HR:n markkinointitarkoituksiin kuten asiakaskirjeet, mutta Käyttäjällä on halutessaan oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointiin (mukaan lukien sellaiseen profilointiin) ilmoittamalla siitä tietosuojavastaavalle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Henkilö-/Yritystiedot
  • Yhteystiedot
  • Laskutustiedot
  • Muut Käyttäjän itse omalla erillisellä suostumuksellaan antamat tiedot, jolla on merkitystä palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, Interimia HR:n omissa rekistereissä.

TIETOJEN KÄSITTELYN AIKA

Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamisen näkökulmasta. Tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään 5 vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä itseltään yhteystietolomakkeen kautta, sähköpostiviestittelyn tai puheluiden yhteydessä sekä Interimia HR:n palveluita ostettaessa ja käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Interimia HR:n ulkopuolisille tahoille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa säilytettäväksi Interimia HR:n hyväksymän palveluntarjoajan laitteistossa noudattaen tässä rekisteriselosteessa mainittuja suojausperiaatteita. Tiedot voidaan sijoittaa säilytettäväksi pilvipalvelussa, jossa suojauksen tekninen taso on EU:n tietosuojan vaatimuksia vastaava, sekä sellaisen palveluntarjoajan toimesta joka sijaitsee muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jos EU:n komissio on hyväksynyt tämän valtion riittävän tietosuojan tason.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikki kerätyt tiedot suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla salattuina. Henkilötieto, joka on paperimuodossa säilytetään lukitussa paikassa.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Käyttäjällä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Interimia HR:n Tietosuojavastaavalle kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Rekisterinpitäjä korjaa välittömästi sen tietoon saatetut virheet ja puutteet henkilötiedoissa.

KIELTO-OIKEUS (OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI)

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käsittely tai peruuttaa niiden käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisterinpitäjä poistaa viivytyksettä henkilötiedot, joiden käsittelyn kyseinen henkilö on kieltänyt tai joiden käsittelyyn tarvittavan suostumuksen henkilö on peruuttanut.

VALITUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle, jos katsoo oikeuksiensa tulleen loukatuksi. Toimivaltainen viranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, sähköposti tietosuoja(at)om.fi.