Tietosuojaseloste

Päivitetty 20.5.2024

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI

Toiminimi Johanna Lammin (markkinointinimi Interimia HR) (Jatkossa Rekisterinpitäjä tai Interimia HR) tietosuojaseloste, joka soveltuu sekä asiakas- että työnhakijarekisteriin.

REKISTERINPITÄJÄ

Johanna Lammi, y-tunnus 3225166-4, jäljempänä markkinointinimi "Interimia HR" Osoite: Johanna Lammi, Langenintie 3 as 8, 28400 Ulvila.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Johanna Lammi, johanna.lammi@interimiahr.fi, joka toimii myös tietosuojavastaavana.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaat:

Asiakastiedot ovat henkilötietoja, joita Rekisterinpitäjä kerää suoraan asiakkaalta (jatkossa "Käyttäjä"). Henkilötietoja voidaan kerätä ja täydentää myös henkilötietoja tarjoavilta toimijoilta (kuten LinkedIn) ja julkisista lähteistä.

Kerätyt tiedot ovat:

 • Nimi ja yhteystiedot
 • Titteli / asema
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutustiedot
 • Tiedot koskien toimeksiantoa

Tietoja kerätään ja ylläpidetään asiakassuhteen hoitoa, ylläpitoa, markkinointia sekä kehittämistä että sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten. Asiakkaalla ja potentiaalisella asiakkaalla on halutessaan oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramark-kinointiin (mukaan lukien sellaiseen profilointiin) ilmoittamalla siitä tietosuojavastaavalle.

Työnhakijat:

Työnhakijarekisterissä olevat tiedot kerätään suoraan Työnhakijalta (jatkossa "Käyttäjä"). Kerättävät tiedot voivat olla:

 • Henkilön nimi ja yhteystiedot
 • Työnhakua koskevan sosiaalisen median tiedot (kuten LinkedIn)
 • Tiedot koulutuksesta
 • Tiedot työkokemuksesta
 • Kielitaito, suosittelijat, palkkatoive
 • Työnhakijan uratoiveet ja tavoitteet
 • Relevantit tiedot, joita syntyy työhaastatteluiden aikana
 • Henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot
 • Työnhakijan työnhakua koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä työhön soveltuvuuden arvioimisen näkökulmasta
 • Kuva

Työnhakijan henkilötietoja käsitellään pelkästään rekrytointitarkoituksiin.

TIETOJEN KÄSITTELYN AIKA

Asiakastietoja ja potentiaalisen asiakkaan tietoja käsitellään vain niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamisen ja markkinoinnin näkökulmasta. Asiakastiedot poistetaan rekisteristä viimeistään 5 vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

Työnhakijatietoja käsitellään, niin kauan kuin tietojen säilyttämiselle on lainmukainen peruste. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään asiakkailta, potentiaalisilta asiakkailta sekä työnhakijoilta itseltään yhteystietolomakkeen kautta, sähköpostitse, rekrytointialustan, työhaastatteluiden sekä puheluiden yhteydessä. Tietoja voidaan myös kerätä ja täydentää julkisten tietolähteiden ja maksullisten henkilötietopalveluiden kautta, joihin yleensä henkilö itse on tuottanut sisällön (esimerkiksi LinkedIn)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Interimia HR:n ulkopuolisille tahoille. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin jakaa työnhakijatietoja toimeksiantojen yhteydessä, kun tavoitteena on löytää asiakasyrityksen toimeksiantoon soveltuva työntekijä. Näissä toimeksiannossa työnhakija on tietoinen ja hän on ilmaissut suostumuksensa häntä koskevan relevantin tiedon jakamiseen potentiaaliselle työnantajalle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa säilytettäväksi Interimia HR:n hyväksymän palveluntarjoajan laitteistossa noudattaen tässä rekisteriselosteessa mainittuja suojausperiaatteita. Tiedot voidaan sijoittaa säilytettäväksi pilvipalvelussa, jossa suojauksen tekninen taso on EU:n tietosuojan vaatimuksia vastaava, sekä sellaisen palveluntarjoajan toimesta joka sijaitsee muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jos EU:n komissio on hyväksynyt tämän valtion riittävän tietosuojan tason.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikki kerätyt tiedot suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla salattuina. Henkilötieto, joka on paperimuodossa säilytetään lukitussa paikassa.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Käyttäjällä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Interimia HR:n Tietosuojavastaavalle kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Rekisterinpitäjä korjaa välittömästi sen tietoon saatetut virheet ja puutteet henkilötiedoissa.

KIELTO-OIKEUS (OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI)

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käsittely tai peruuttaa niiden käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisterinpitäjä poistaa viivytyksettä henkilötiedot, joiden käsittelyn kyseinen henkilö on kieltänyt tai joiden käsittelyyn tarvittavan suostumuksen henkilö on peruuttanut.

VALITUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle, jos katsoo oikeuksiensa tulleen loukatuksi. Toimivaltainen viranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, sähköposti tietosuoja(at)om.fi.